องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 220 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]214
142 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล [ 6 ธ.ค. 2561 ]203
143 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล [ 6 ธ.ค. 2561 ]207
144 ประชาสัมพันธ์ URL และ QR Code ของระบบ ITAS ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 9 พ.ย. 2561 ]212
145 ประกาศรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน [ 31 ต.ค. 2561 ]200
146 บันทึกหลักการและเหตุผล งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]217
147 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา [ 1 ต.ค. 2561 ]217
148 ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]204
149 ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล [ 1 ต.ค. 2561 ]197
150 ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]208
151 ประกาศ มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ประจำปี 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]226
152 ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 17 ก.ย. 2561 ]199
153 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2/2561) [ 10 ก.ค. 2561 ]222
154 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2561) [ 10 ก.ค. 2561 ]214
155 ประกาศรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน [ 30 เม.ย. 2561 ]218
156 ประกาศรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน [ 30 เม.ย. 2561 ]208
157 ประกาศรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน [ 30 เม.ย. 2561 ]213
158 ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของหน่วยงาน [ 9 เม.ย. 2561 ]216
159 คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฎิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน [ 9 เม.ย. 2561 ]212
160 คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฎิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน [ 9 เม.ย. 2561 ]234
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11