องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ +

นายฤทธิ์  สีมา

  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 084-5548595
  อีเมล์ + admin@muangpalai.go.th
  ชื่อ + นางสุภิน  โพธิ์สุวรรณ
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 061-6393631
  อีเมล์ + admin@muangpalai.go.th
 
 
  ชื่อ + นายพรชัย  ธงอาจ
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ + 093-3844479
  อีเมล์ + admin@muangpalai.go.th
 
  ชื่อ + นางบุญทอง  จันดิษ
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 082-1360445
  อีเมล์ + admin@muangpalai.go.th
 
  ชื่อ +
นายธันย์ธนัช แสงจันทร์
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 090-2467496
  อีเมล์ + admin@muangpalai.go.th
 

  ชื่อ + นายภูรีพัฒน์  อินทัชธนโชติ
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 093-3432055
  อีเมล์ + admin@muangpalai.go.th