องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ +

นายฤทธิ์  สีมา

  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 084-5548595
  อีเมล์ + admin@muangpalai.go.th
  ชื่อ + นางสุภิน  โพธิ์สุวรรณ
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + โทร.061-6393631
  อีเมล์ + admin@muangpalai.go.th
 
 
  ชื่อ + -ว่าง-
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ + 093-3844479
  อีเมล์ + admin@muangpalai.go.th
 
  ชื่อ + นางบุญทอง  จันดิษ
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 082-1360445
  อีเมล์ + admin@muangpalai.go.th
 
  ชื่อ +
นายจิรชาย  แก่นสม
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  084-9603332
  อีเมล์ + admin@muangpalai.go.th
 

  ชื่อ + นางบุญทอง  จันดิษ
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 082-1360445
  อีเมล์ + admin@muangpalai.go.th