องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 220 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ขัอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]5
122 ประกาศ ปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชน [ 1 ต.ค. 2562 ]208
123 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]184
124 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงหรือยกเลิกภารกิจ ครั้งที่ 1/2562 [ 26 ก.ค. 2562 ]209
125 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองพะไล [ 15 ก.ค. 2562 ]207
126 ประชาสัมพันธ์การรับจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]196
127 ประชาสัมพันธ์ เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 10 ก.ค. 2562 ]217
128 ประกาศ มาตรการให้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนรวม ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]195
129 ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]190
130 ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกับระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]193
131 ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 25 มิ.ย. 2562 ]199
132 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 25 มิ.ย. 2562 ]191
133 ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]209
134 ประกาศ แนวทางการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล [ 12 มิ.ย. 2562 ]203
135 เชิญชวนอุดหนุนสินค้าภายในตำบลเมืองพะไล [ 22 พ.ค. 2562 ]219
136 ประชาสัมพันธ์ URL และ QR Code ของระบบ ITAS ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปี 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]228
137 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 1 พ.ค. 2562 ]197
138 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างการรักษาวินัย [ 1 พ.ค. 2562 ]211
139 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านฝาผนัง หมู่ที่ 1 ข้างบ้านนายสรวง นามสมบูรณ์ ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา [ 12 มี.ค. 2562 ]187
140 ประกาศ มอบอำจานของนายกฯให้รองนายกฯปฏิบัติราชการแทน [ 12 มี.ค. 2562 ]206
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11