องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) [ 8 ธ.ค. 2560 ]174
2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) [ 8 ธ.ค. 2560 ]195
3 : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 8 ธ.ค. 2560 ]170
4 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 8 ธ.ค. 2560 ]179
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 8 ธ.ค. 2560 ]186
6 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 8 ธ.ค. 2560 ]183
7 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 8 ธ.ค. 2560 ]177
8 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 8 ธ.ค. 2560 ]191
9 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 8 ธ.ค. 2560 ]192
10 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 8 ธ.ค. 2560 ]191
11 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 8 ธ.ค. 2560 ]191
12 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 8 ธ.ค. 2560 ]184
13 การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) [ 8 ธ.ค. 2560 ]187
14 การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ธ.ค. 2560 ]181
15 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม) [ 8 ธ.ค. 2560 ]194
16 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ [ 8 ธ.ค. 2560 ]185
17 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ธ.ค. 2560 ]184
18 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ธ.ค. 2560 ]183
19 การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล [ 8 ธ.ค. 2560 ]181
20 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 8 ธ.ค. 2560 ]177
 
หน้า 1|2|3