องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มืออการใช้งาน e – Service สำหรับประชาชน [ 29 เม.ย. 2567 ]3
2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) [ 8 ธ.ค. 2560 ]191
3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) [ 8 ธ.ค. 2560 ]207
4 : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 8 ธ.ค. 2560 ]191
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 8 ธ.ค. 2560 ]192
6 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 8 ธ.ค. 2560 ]197
7 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 8 ธ.ค. 2560 ]197
8 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 8 ธ.ค. 2560 ]193
9 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 8 ธ.ค. 2560 ]210
10 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 8 ธ.ค. 2560 ]206
11 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 8 ธ.ค. 2560 ]204
12 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 8 ธ.ค. 2560 ]205
13 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 8 ธ.ค. 2560 ]197
14 การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) [ 8 ธ.ค. 2560 ]199
15 การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ธ.ค. 2560 ]191
16 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม) [ 8 ธ.ค. 2560 ]205
17 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ [ 8 ธ.ค. 2560 ]195
18 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ธ.ค. 2560 ]194
19 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ธ.ค. 2560 ]194
20 การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล [ 8 ธ.ค. 2560 ]210
 
หน้า 1|2|3