องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]111
2 ประกาศองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]108
3 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 ธ.ค. 2564 ]112
4 คู่มือการปฏิบัิตงาน งานการเจ้าหน้าที่ [ 20 ส.ค. 2564 ]157
5 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 ก.พ. 2564 ]161
6 ประกาศ กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่14) [ 11 ม.ค. 2564 ]161
7 ประกาศ กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 11 ม.ค. 2564 ]157
8 ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 11 ม.ค. 2564 ]160
9 ประกาศ กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 11 ม.ค. 2564 ]160
10 ประกาศ มาตรฐษนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 [ 11 ม.ค. 2564 ]153
11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่งประเภทตามลักษณะงาน [ 11 ม.ค. 2564 ]153
12 ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 [ 11 ม.ค. 2564 ]157
13 ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 [ 11 ม.ค. 2564 ]156
14 ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่2) พ.ศ.2562 [ 11 ม.ค. 2564 ]152
15 ประกาศ ก.อบต.จ.นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) [ 11 ม.ค. 2564 ]155
16 ประกาศ ก.อบต.จ.นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) [ 11 ม.ค. 2564 ]151
17 ประกาศ ก.อบต.จ.นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 [ 11 ม.ค. 2564 ]152
18 การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 21 ธ.ค. 2563 ]150
19 ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 21 ธ.ค. 2563 ]151
20 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ รอบการประเมินครั้งที่ 1/2564 (1 ต.ค.63 - 31 มี.ค.64) [ 1 ต.ค. 2563 ]155
 
หน้า 1|2|3