องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 74 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]14
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 8 ม.ค. 2567 ]14
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบเมืองพะไล เรื่อง นโยายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 10 ต.ค. 2566 ]3
4 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 23 พ.ค. 2566 ]40
5 การดำเนินการตามนโยบายการบริบริหารทรัพยากรบุคค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]41
6 ประกาศ. ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวด 6 [ 9 ม.ค. 2566 ]55
7 ประกาศ ก.ถ. เรื่องการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 9 ม.ค. 2566 ]42
8 ประกาศ ก.จ.จ ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยฯ [ 9 ม.ค. 2566 ]48
9 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ [ 9 ม.ค. 2566 ]39
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 12 ธ.ค. 2565 ]44
11 รายงานผลการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 ธ.ค. 2565 ]39
12 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 พ.ย. 2565 ]48
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล เรื่อง นโบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 ต.ค. 2565 ]34
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบเมืองพะไล เรื่อง นโยายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 ต.ค. 2565 ]63
15 การดำเนินการตามนโยาบการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 ต.ค. 2565 ]44
16 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]38
17 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 6 ต.ค. 2565 ]36
18 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม [ 6 ต.ค. 2565 ]38
19 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2565 ]36
20 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2565 ]45
 
หน้า 1|2|3|4