องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]74
2 ประกาศองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]67
3 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 ธ.ค. 2564 ]72
4 คู่มือการปฏิบัิตงาน งานการเจ้าหน้าที่ [ 20 ส.ค. 2564 ]117
5 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 ก.พ. 2564 ]122
6 ประกาศ กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่14) [ 11 ม.ค. 2564 ]122
7 ประกาศ กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 11 ม.ค. 2564 ]122
8 ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 11 ม.ค. 2564 ]120
9 ประกาศ กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 11 ม.ค. 2564 ]123
10 ประกาศ มาตรฐษนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 [ 11 ม.ค. 2564 ]120
11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่งประเภทตามลักษณะงาน [ 11 ม.ค. 2564 ]116
12 ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 [ 11 ม.ค. 2564 ]120
13 ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 [ 11 ม.ค. 2564 ]117
14 ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่2) พ.ศ.2562 [ 11 ม.ค. 2564 ]114
15 ประกาศ ก.อบต.จ.นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) [ 11 ม.ค. 2564 ]119
16 ประกาศ ก.อบต.จ.นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) [ 11 ม.ค. 2564 ]114
17 ประกาศ ก.อบต.จ.นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 [ 11 ม.ค. 2564 ]114
18 การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 21 ธ.ค. 2563 ]111
19 ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 21 ธ.ค. 2563 ]115
20 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ รอบการประเมินครั้งที่ 1/2564 (1 ต.ค.63 - 31 มี.ค.64) [ 1 ต.ค. 2563 ]113
 
หน้า 1|2|3