องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) [ 1 ก.ย. 2565 ]35
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]200
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]207
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]207
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2563) [ 28 ก.พ. 2563 ]214
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2563) [ 28 ก.พ. 2563 ]230
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2562) [ 21 ต.ค. 2562 ]214
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) [ 20 มิ.ย. 2562 ]213
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป [ 20 มิ.ย. 2562 ]222
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา [ 20 มิ.ย. 2562 ]204
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ [ 20 มิ.ย. 2562 ]214
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แบบ ผ.01 [ 20 มิ.ย. 2562 ]200
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แบบ ผ.02 [ 20 มิ.ย. 2562 ]203
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แบบ ผ.02/1 [ 20 มิ.ย. 2562 ]204
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แบบ ผ.03 [ 20 มิ.ย. 2562 ]198
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล [ 20 มิ.ย. 2562 ]222
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) [ 20 มิ.ย. 2562 ]222
18 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2561) [ 15 ส.ค. 2561 ]209
19 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2561) [ 15 ส.ค. 2561 ]213
20 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2/2561) [ 10 ก.ค. 2561 ]221
 
หน้า 1|2