องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน อบต.เมืองพะไล
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 10 ม.ค. 2565 ]111
2 คู่มือข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 2540 [ 31 มี.ค. 2563 ]158
3 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 19 ก.พ. 2563 ]165
4 คู่มือการรับชำระภาษีท้องถิ่น [ 18 ธ.ค. 2562 ]164
5 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 5 มิ.ย. 2562 ]170
6 คู่มือ ความรู้ด้านกฎหมายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น [ 5 มิ.ย. 2562 ]166
7 คู่มือปฏิบัติงาน ส่วนที่1 [ 14 พ.ย. 2561 ]172
8 คู่มือปฏิบัติงาน ส่วนที่2 [ 14 พ.ย. 2561 ]166
9 คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 14 พ.ย. 2561 ]165
10 แนวทางข้อหารือกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559-2560 [ 14 พ.ย. 2561 ]164
11 คู่มือ การรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด [ 8 พ.ย. 2561 ]167
12 คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]169
13 คู่มือการร่างข้อก าหนดของท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 1 พ.ย. 2561 ]167
14 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]163
15 ค๋มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ [ 1 ต.ค. 2561 ]159
16 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ [ 1 ต.ค. 2561 ]155
17 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ [ 1 ต.ค. 2561 ]167
18 คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 1 ต.ค. 2561 ]165
19 รูปแบบและการจําแนก ประเภทรายรับ-รายจ๋าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ของอปท [ 1 ต.ค. 2561 ]162
20 คู่มือการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พนักงานส่วนตำบล [ 4 ก.ย. 2561 ]165
 
หน้า 1|2