องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 [2564] แผนบริหารจัดการความเสี่ยง [ 28 ธ.ค. 2564 ]89
2 [2564] การประเมินความเสี่ยง RM1 RM2 [ 28 ธ.ค. 2564 ]88
3 [2564] การดำเนินการจัดการความเสี่ยง RM3 RM4 [ 28 ธ.ค. 2564 ]86
4 [2564] รายงานการควบคุมภายใน แบบ ปค 1,4,5,6 [ 17 ธ.ค. 2564 ]81
5 [2564] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน [ 9 พ.ย. 2564 ]72
6 [2564] สรุปผลการตรวจสอบส่วนราชการ [ 30 ก.ย. 2564 ]77
7 [2564] คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง [ 4 ม.ค. 2564 ]79
8 [2563] รายงานการควบคุมภายใน แบบ ปค.1,4,5,6 [ 16 ธ.ค. 2563 ]138
9 [2564] ประกาศ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 1 ต.ค. 2563 ]120
10 [2564] แผนการตรวจสอบภายใน [ 1 ต.ค. 2563 ]140
11 [2564] กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน [ 1 ต.ค. 2563 ]128
12 [2563] รายงานผลการตรวจสอบภายในกองการศึกษา เรื่องอาหารกลางวัน [ 30 ก.ย. 2563 ]141
13 [2563] รายงานผลการตรวจสอบภายในกองการศึกษา เรื่องอาหารเสริม(นม) [ 20 ส.ค. 2563 ]142
14 [2563] แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 (แก้ไขครั้งที่ 2) [ 26 พ.ค. 2563 ]134
15 [2563] รายงานผลการตรวจสอบภายในกองคลัง (หลักประกันสัญญา) [ 15 พ.ค. 2563 ]139
16 [2563] แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 (แก้ไขครั้งที่ 1) [ 1 เม.ย. 2563 ]127
17 [2563] กฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 24 มี.ค. 2563 ]118
18 ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของ อบต.เมืองพะไล [ 27 พ.ย. 2562 ]119
19 ประกาศ นโยบายการบริหารความเสี่ยง อบต.เมืองพะไล [ 27 พ.ย. 2562 ]126
20 รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 11 พ.ย. 2562 ]115
 
หน้า 1|2