องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]50
2 พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 14 มิ.ย. 2562 ]95
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 [ 12 มิ.ย. 2562 ]99
4 ระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ [ 6 มิ.ย. 2562 ]94
5 พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕ ๖ ๒ [ 5 มิ.ย. 2562 ]92
6 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]33
7 พระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่14)พ.ศ.2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]35
8 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่5)พ.ศ.2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]35
9 พระราชบัญญัติระเบียบกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่6)พ.ศ2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]35
10 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]34
11 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการเมืองพัทยา(ฉบับที่3)พ.ศ.2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]35
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 1 พ.ค. 2562 ]96
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 1 พ.ค. 2562 ]92
14 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 1 พ.ค. 2562 ]97
15 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]96
16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 1 พ.ค. 2562 ]95
17 ระเบียยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 1 พ.ค. 2562 ]96
18 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]94
19 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 1 พ.ค. 2562 ]95
20 พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 1 พ.ค. 2562 ]89
 
หน้า 1|2