องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลว่าด้วยกิจการประปา พ.ศ.2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]34
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]84
3 พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 14 มิ.ย. 2562 ]135
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 [ 12 มิ.ย. 2562 ]134
5 ระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ [ 6 มิ.ย. 2562 ]128
6 พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕ ๖ ๒ [ 5 มิ.ย. 2562 ]126
7 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]70
8 พระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่14)พ.ศ.2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]80
9 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่5)พ.ศ.2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]69
10 พระราชบัญญัติระเบียบกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่6)พ.ศ2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]76
11 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]72
12 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการเมืองพัทยา(ฉบับที่3)พ.ศ.2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]71
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 1 พ.ค. 2562 ]130
14 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 1 พ.ค. 2562 ]127
15 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 1 พ.ค. 2562 ]133
16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]132
17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 1 พ.ค. 2562 ]133
18 ระเบียยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 1 พ.ค. 2562 ]134
19 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]131
20 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 1 พ.ค. 2562 ]131
 
หน้า 1|2