องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 2 เม.ย. 2567 ]16
2 ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2565 [ 4 ม.ค. 2567 ]13
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเตมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 14 พ.ย. 2566 ]12
4 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลว่าด้วยกิจการประปา พ.ศ.2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]87
5 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 [ 4 ต.ค. 2564 ]32
6 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 4 ต.ค. 2564 ]31
7 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 [ 4 ต.ค. 2564 ]30
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]136
9 พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 14 มิ.ย. 2562 ]182
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 [ 12 มิ.ย. 2562 ]190
11 ระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ [ 6 มิ.ย. 2562 ]179
12 พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕ ๖ ๒ [ 5 มิ.ย. 2562 ]175
13 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]123
14 พระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่14)พ.ศ.2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]135
15 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่5)พ.ศ.2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]114
16 พระราชบัญญัติระเบียบกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่6)พ.ศ2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]128
17 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]150
18 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการเมืองพัทยา(ฉบับที่3)พ.ศ.2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]125
19 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 1 พ.ค. 2562 ]183
20 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 1 พ.ค. 2562 ]176
 
หน้า 1|2|3