องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลว่าด้วยกิจการประปา พ.ศ.2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]78
2 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 [ 4 ต.ค. 2564 ]22
3 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 4 ต.ค. 2564 ]21
4 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 [ 4 ต.ค. 2564 ]21
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]127
6 พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 14 มิ.ย. 2562 ]174
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 [ 12 มิ.ย. 2562 ]177
8 ระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ [ 6 มิ.ย. 2562 ]169
9 พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕ ๖ ๒ [ 5 มิ.ย. 2562 ]167
10 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]113
11 พระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่14)พ.ศ.2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]125
12 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่5)พ.ศ.2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]106
13 พระราชบัญญัติระเบียบกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่6)พ.ศ2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]118
14 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]126
15 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการเมืองพัทยา(ฉบับที่3)พ.ศ.2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]114
16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 1 พ.ค. 2562 ]173
17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 1 พ.ค. 2562 ]169
18 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 1 พ.ค. 2562 ]176
19 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]175
20 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 1 พ.ค. 2562 ]173
 
หน้า 1|2|3