องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

 

ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 การพัฒนาอาชีพ  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

 

 

พันธกิจ (MISSION)

          ๑. พัฒนาการบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานให้สะดวกและเสมอภาค

          ๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้

          ๓. ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น

 

จุดมุ่งหมายของการพัฒนา

          ๑. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค

          ๒. ประชาชนมีศักยภาพ มีรายได้สามารถพึ่งตนเองได้

          ๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น