องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
E-service

การบริการ E-Service

 คำร้องแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้า

แบบฟอร์ม(คลิ๊ก)คำร้องขอแก้ไขรายการในบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) แบบฟอร์ม(คลิ๊ก)แบบคำร้องขอรับการสนับสนุนกำลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา แบบฟอร์ม(คลิ๊ก)แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร อบต.เมืองพะไล แบบฟอร์ม(คลิ๊ก)แบบรับเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล  แบบฟอร์ม(คลิ๊ก)ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ แบบฟอร์ม(คลิ๊ก)ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนชรา  แบบฟอร์ม(คลิ๊ก)แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว อบต.เมืองพะไล แบบฟอร์ม(คลิ๊ก)ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  แบบฟอร์ม(คลิ๊ก)