องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
นางสุภิน  โพธิ์สุวรรณ
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.061-6393631
 
 
-ว่าง- นางบุญทอง  จันดิษ
หัวหน้าสำนักปลัด
 ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.082-1360445

นายจิรชาย  แก่นสม นางบุญทอง  จันดิษ
 ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.084-9603332
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร.082-1360445