องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป

            ทำเลที่ตั้งตำบล  ตำบลเมืองพะไล   ใน    ตำบลในเขตอำเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา  ตำบลเมืองพะไล  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  ๓๔.๒๖  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ๒๑,๔๑๔  ไร่  มีอาณาเขต  ดังนี้

            ทิศเหนือ  ติดกับตำบลบัวลาย   อำเภอบัวลาย  จังหวัดนครราสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำห้วยขี้หนูทางทิศเหนือ  ของบ้านหนองเรือบริเวณพิกัด  TC  ๓๔๕๓๔๗  ไปทางทิศตะวันออกตามสันเนิน  จดกึ่งกลางทางสาธารณะทางทิศใต้ของบ้านวังโพน  บริเวณพิกัด  TC  ๓๖๙๙๔๕  จดกึ่งกลางทางสาธารณะทางทิศใต้ของบ้านหนองจาน  บริเวณพิกัด  TC  ๓๙๓๓๔๐  รวมระยะทางทิศเหนือประมาณ ๖ กิโลเมตร

            ทิศตะวันออก  ติดกับตำบลหนองหว้า  อำเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นกึ่งกลางทางสาธารณะทางทิศใต้ของบ้านหนองจาน  บริเวณพิกัด  TC  ๓๙๓๓๔๐   ไปทางทิศใต้ตามทางสาธารณะสายฝาผนังหนองตาดน้อย  ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านตาดน้อย  บริเวณพิกัด  TC  ๓๘๑๓๑๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามทางสาธารณะสายฝาผนัง หนองตาดน้อย  จดทางทิศเหนือของบ้านหนองตาดน้อย  บริเวณพิกัด  TC  ๓๘๔๓๙๐  ไปทางทิศใต้ตามแนวหลักเขตตำบล  และทางสาธารณะสายหนองหว้า-บ้านแฝก  จดคันนาทางทิศใต้ของบ้านหนองหว้า  บริเวณพิกัด  TC  ๓๖๙๒๘๐  รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ  ๑๐  กิโลเมตร

            ทิศตะวันตก  ติดกับตำบลบัวลาย   อำเภอบัวลาย   จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำห้วยยางทางทิศตะวันออกของบ้านตะคร้อบริเวณ  TC  ๓๔๑๒๗๗  ไปทางทิศเหนือตามลำห้วยยาง  และลำห้วยขี้หนูจดบ้านหนองเรือทางทิศเหนือบริเวณพิกัด  TC  ๓๔๕๓๔๗  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก

ประมาณ    กิโลเมตร

            ทิศใต้  ติดกับตำบลสามเมือง  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากคันนาทางทิศใต้ของบ้านหนองหว้าบริเวณพิกัด  TC  ๓๖๙๒๘๐  ไปทางทิศตะวันตกตามคันนาจดกึ่งกลางลำห้วยยางทางทิศตะวันออกของบ้านตะคร้อ บริเวณพิกัด TC  ๓๔๑๒๗๗  รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ  ๓ กิโลเมตร

            เขตการปกครอง  รวม    หมู่บ้าน  ดังนี้

            หมู่ที่    บ้านฝาผนัง          ผู้ปกครอง  นายศราวุฒิ วันณะปะโค    ผู้ใหญ่บ้าน

            หมู่ที่    บ้านแดงน้อย        ผู้ปกครอง  นายสุทัศน์  ชุนไธสง                    กำนันตำบลเมืองพะไล

            หมู่ที่    บ้านพะไล           ผู้ปกครอง  นายไพรวัลย์  ชัยนิคม                   ผู้ใหญ่บ้าน

            หมู่ที่    บ้านหลุบทุ่ม         ผู้ปกครอง  นายเสนาะ  โคกสีนอก                  ผู้ใหญ่บ้าน

            หมู่ที่    บ้านสระน้ำเที่ยง ผู้ปกครอง  นายแสงอารมย์  นามวงษา    ผู้ใหญ่บ้าน

            หมู่ที่    บ้านเพ็ดน้อย        ผู้ปกครอง  นายนฤเบศ  เขตคาม                    ผู้ใหญ่บ้าน

            หมู่ที่    บ้านหนองเรือ       ผู้ปกครอง  นายนพรัตน์  โชติไธสง                  ผู้ใหญ่บ้าน

            หมู่ที่    บ้านโนนสะอาด     ผู้ปกครอง  นายสิงห์  สาฆ้อง             ผู้ใหญ่บ้าน

            หมู่ที่    บ้านหนองแก        ผู้ปกครอง  นายชู  หาลิตะวัน             ผู้ใหญ่บ้าน

ประชากร

            จำนวนประชากร  และความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์อำเภอบัวลาย    เดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ของตำบลเมืองพะไล  มีจำนวนทั้งสิ้น  ๔,๑๑๙  คน  จำแนกเป็น  ชาย  ๒,๐๕๒  คน  หญิง  ๒,๐๖๗  คน  ความหนาแน่นเฉลี่ย  ๑๒๐.๒๒  คน/ตารางกิโลเมตร  และมีจำนวนครัวเรือน  ทั้งสิ้น  ๑,๑๙๐  ครัวเรือน