องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
กองการศึกษา


นางบุญทอง  จันดิษ
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร.082-1360445

นายนัฐวุฒิ หาญชนะ
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.
โทร.082-9265317
นางสาวปัญจาทักษ์ แก้วนอก
ครูคศ.1
โทร.062-1950064
     
-ว่าง- นางสาวนารานลิน  รุมรวมสิน
-ว่าง-
ธุรการกองการศึกษา
 ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

โทร.061-9922577