องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
กองการศึกษา

 
นายภูรีพัฒน์  อินทัชธนโชติ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
นายนัฐวุฒิ หาญชนะ
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.
นางสาวปัญจาทักษ์ แก้วนอก
ครูคศ.1

 


น.ส.ศรินญากร  แทบทาม
นางสาวนารานลิน  รุมรวมสิน
ธุรการกองการศึกษา
ผู้ดูแลเด็ก