องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
กองช่าง


นายจิรชาย  แก่นสม
ผู้อำนวยการกองช่าง

-ว่าง-
นายช่างโยธา ปง./ชง.
 

 
 
นายนิติพันธุ์  ไชยาวัฒนะ -ว่าง-
นางสาวกุสุมา  วิเศษธร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ