องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
กองคลัง

 
นางบุญทอง  จันดิษ
ผู้อำนวยการกองคลัง 
โทร.082-1360445
   
 
นางเยาวรัตน์  บุญมาถึง
นางณัฐชานันท์  ธนาชัยศศิรัฐ นางสาวรัชนีพร ซุนสอน -ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี
 นักวิชาการคลัง เจ้าพนักงานพัสดุ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
โทร.084-9604381 โทร.094-2548866 โทร.095-2277799
   
 
 นางวรรณิดา  พันเดช
-ว่าง-
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร.081-9994675