องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
กองคลัง

 
นางบุญทอง  จันดิษ
ผู้อำนวยการกองคลัง 
     
นางณัฐชานันท์  ธนาชัยศศิรัฐ นางสาวรัชนีพร ซุนสอน
นางสุพัตรา  บุญแผน
 นักวิชาการคลัง เจ้าพนักงานพัสดุ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
 
   
  นางวรรณิดา  พันเดช  

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ