องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
สำนักปลัด

 
นายพรชัย  ธงอาจ
 หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
นายณรงศักดิ์  ลาดนอก นาางสาวอพิทชญา บุญราษฎร์
นางกำไร  พนัสนอก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน 
 
 
 
นายประธาน  แท่นรี   
นางสาวประภาพรรณ  นาคดี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   เจ้าพนักงานธุรการ
   
 
นายณัฐพงษ์  ชุนไธสง   นางสาวศิริวรรณ  โตนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 
 
 
  นายสมหมาย  ประวรรณโก
 
  นักการ