องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
สำนักปลัด-ว่าง-
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
นายณรงศักดิ์  ลาดนอก นางสาวอพิทชญา บุญราษฎร์
นายธีระวัฒน์  อ่อนดี
นางสาวศรินญากร  แทบทาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน  นักจัดการงานทั่วไป
โทร.087-2536567
โทร.096-6615352
โทร.064-4807471
โทร.084-7131240
 
นายประธาน  แท่นรี  -ว่าง-
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร.087-9619176


   
นายณัฐพงษ์  ชุนไธสง   นายสมหมาย  ประวรรณโก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
  นักการ
โทร.063-3986689