องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
สภา อบต.

นายประจักษ์  ทะสีระตา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
เบอร์โทร.087-220-4666

นายมงคล  มูลแก่น
นางสุภิน  โพธิ์สุวรรณ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร.081-070-9025
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร.061-6393631


นายทองสุข  ผิวผ่าน
นางไหล  ศรีโรจน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
เบอร์โทร.095-620-1670
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
เบอร์โทร.093-409-3551


นายธีรศักดิ์  วงศ์สุริยา
นายสุวิทย์  ยะสีดา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
เบอร์โทร.095-6137141
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
เบอร์โทร.088-5808571


นายประจักษ์  ทะสีระตา
นายจวน  อาสานอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
เบอร์โทร.087-220-4666
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
เบอร์โทร.095-948-3160
นายสิงห์  สาฆ้อง นายสุเวช  ปัตวงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
เบอร์โทร.085-777-2400 เบอร์โทร.089-945-1780