องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง


นายฤทธิ์  สีมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร.084-5548595

นายสุชาติ วรรณปะโค
นายธีระพล  มูลแก่น
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร.088-3566855 เบอร์โทร 081-9277048
นางเกรชสนันท์  แสนบุตร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร.090-2681605

คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

 
นางสุภิน  โพธิ์สุวรรณ
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.061-6393631
   
-ว่าง- นางบุญทอง  จันดิษ
หัวหน้าสำนักปลัด

 ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.082-1360445

นายจิรชาย  แก่นสม นางบุญทอง  จันดิษ
 ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.084-9603332
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร.082-1360445