องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
 


กิจกรรมปลูกจิตสำนักนัก (No gift policy)


กิจกรรมปลูกจิตสำนักนัก (No gift policy)

ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ได้จัดกิจกรรมโครงการ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ ข้าราชการพนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิทยากร ได้บรรยายในหัวข้อ การปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift policy) พร้อมนี้ นายฤทธิ์  สีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ได้มอบนโยบายและประกาสเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลใสสะอาด 2567  และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift policy) เพื่อเป็นแนวในการปฏิบัติและพัฒนาองค์กรให้ปลอดการทุจริตและการประพฤติมิชอบ และนายฤทธิ์ สีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ อบต.เมืองพะไล 1. การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2.การสร้างความตะหนักในวัฒนธรรม (No gift policy) 3. กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม (No gift policy)

2024-03-15
2024-03-12
2024-03-12
2024-02-26
2023-12-06
2023-06-13
2023-03-18
2023-03-14
2023-01-17
2022-12-23