องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
 


ประชุมสภาสมัยประชุมสมัยที่ 3


วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายฤทธิ์  สีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล นายสุเวช ปัตวงษ์ ประธานสภาฯ  นายมงคล  มูลแก่น รองประธานสภาฯ นางสุภิน โพธิ์สุวรรณ เลขานุการสภาฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภา อบต.เมืองพะไล ประชุมสภาสมัยประระชุมสมัยที่ 3  เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

2022-12-23
2022-12-05
2022-11-29
2022-11-29
2022-10-07
2022-09-28
2022-08-23
2022-06-27
2022-06-16
2022-06-07