องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
 


ประชุมสภาฯสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565


วันที่ 27 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล โดยนายฤทธิ์ สีมา นายก อบต.เมืองพะไล นายสุเวช ปัตวงษ์ ประธานสภาฯ อบต.เมืองพะไล นายมงคล  มูลแก่น รองประธานสภาฯ อบต.เมืองพะเมืองพะไล นางสุภิน โพธิ์สุวรรณ เลขานุการสภาฯ คณะผู้บริหารแลุะสมาชิกสมาฯองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล เข้าร่วมประชุมสภาฯสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อพิจารณาแก้ไขมติสภภาฯสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2  วันที่ 6 พฤษภาคม 2565  โอนบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 งบลงทุน และเรื่องอื่นๆ

2022-12-23
2022-12-05
2022-11-29
2022-11-29
2022-10-07
2022-09-28
2022-08-23
2022-06-27
2022-06-16
2022-06-07