องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
 


การประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2565


วันที่ 16 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลเข้าร้บการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ทั้ง 5 ด้านได้แก่ ด้านที่ 1 การบริหาจัดการ  ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคล  ด้านที่3 การบริหารงานการเงินและการคลัง  ด้านที่ 4การบริการสาธารณะ  ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล 

2022-08-23
2022-06-27
2022-06-16
2022-06-07
2022-06-03
2022-05-31
2022-04-19
2022-04-05
2022-04-04
2022-04-04