องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
 


การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม


วันที่19 เมษายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา โดย นายฤทธิ์  สีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาอบต. กำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ต.เมืองพะไล ตัวแทนหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพะไล ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล) ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(พ.ศ.2566-2570) สำหรับจัดประชุมประชาคมเป็นการปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2565 ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้านผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ได้ประชุมคมหมู่บ้านครบทั้ง 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านฝาผนัง  หมู่ที่2 บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 3 บ้านพะไล หมู่ที่4 บ้านหลุบทุ่ม หมู่ที่5 บ้านสระน้ำเที่ยง หมู่ที่ 6 บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 7 บ้านหนองเรือ  หมู่ที่8 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 บ้านหนองแก

2022-12-05
2022-11-29
2022-11-29
2022-10-07
2022-09-28
2022-08-23
2022-06-27
2022-06-16
2022-06-07
2022-06-03