องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
ประกาศราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 2 จากบ้านนางกนกลักษณ์ แทบทาม ไปหนองงถนนใหญ่ [ 19 เม.ย. 2565 ]59
2 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสระน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5 จากบ้านนางทองสา นามวงษา ไปบ้านเพ็ดน้อย [ 19 เม.ย. 2565 ]56
3 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 จากที่ดินนายไสว จันทีนอก ถึงคลองลำห้วยน้อย [ 19 เม.ย. 2565 ]53
4 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางซ่อมแซมฝายคันคูลำห้วยค้อ บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6 จำนวน 3 จุด [ 12 เม.ย. 2565 ]53
5 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแก หมู่ที่ 9 สายจากบ้านนางสวัสดิ์ ชุมพา–สามแยก [ 22 มี.ค. 2565 ]67
6 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแก หมู่ที่ 9 จากบ้านนายขุน หาริตะวัน-สระน้ำหนองแก [ 22 มี.ค. 2565 ]64
7 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแดงน้อย  หมู่ที่ 2  สายบริเวณที่ดินนางสุพร  แทนไธสง  ไปที่นานางมนเทียร  หงษ์ไธสง [ 22 มี.ค. 2565 ]61
8 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7  ไปบ้านวังโพน [ 22 มี.ค. 2565 ]66
9 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6  จากถนนสาย  อบจ.นม.12205  ถึงถนนสายบ้านเพ็ดน้อย–หนองแสง [ 11 ก.พ. 2565 ]64
10 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6  จากถนนหนองแวงบัวใหญ่-บ้านเพ็ดน้อย  ตำบลเมืองพะไล  อำเภอบัวลาย [ 11 ก.พ. 2565 ]63
11 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านฝาผนัง หมู่ที่ 1 ข้างบ้านนายสรวง นามสมบูรณ์ ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา [ 17 ก.ย. 2564 ]79
12 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยค้อ ช่วงบ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา [ 15 ก.ย. 2564 ]83
13 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยม่วงบ้านพะไล หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา [ 15 ก.ย. 2564 ]83
14 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านหลุบทุ่ม ตำบลเมืองพะไล ไปบ้านตะคร้อ ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา [ 30 ก.ค. 2564 ]84
15 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหลุบทุ่ม หมู่ที่ 4 สายจากบ้านหลุบทุ่ม – หนองหลุบทุ่ม [ 30 ก.ค. 2564 ]88
16 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแก หมู่ที่ 9 จากบ้านนางสวัสดิ์ ชุมพา ถึงสามแยก [ 15 มิ.ย. 2564 ]81
17 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6 จากถนนหนองแวงบัวใหญ่ - บ้านเพ็ดน้อย ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย [ 15 มิ.ย. 2564 ]89
18 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5 จากบ้านนางทองสา นามวงษา ไปบ้านเพ็ดน้อย [ 7 มิ.ย. 2564 ]85
19 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพะไล หมุ่ที่ 3 สายบ้านนางหวานเมือง ใจดี [ 7 มิ.ย. 2564 ]93
20 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 ไปบ้านวังโพน [ 31 พ.ค. 2564 ]98
 
หน้า 1|2