วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ระบบอินเวอร์เตอร์(Inverter) ขนาด ๓๖,๐๐๐บีทียู จำนวน ๘ เตรื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด ๙,๐๐ บีทียู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทพัดลมโคจรติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑๐ ตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ ๖ จากถนนสาย อบจ.นม.๑๒๒๐๕-ที่ดินนายสาคร วิเศษธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๒ จากบ้านนางสาวสุกัญญา แทบทาม ไปหนองถนนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประยูร แสงสุขสว่าง บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากโรงเรียนบ้านฝาผนัง-วัดบ้านฝาผนัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2567
ซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง