วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2565
จ้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างห้องเก็บวัสดุสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ รากยาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนดินบ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนดินพร้อมวางท่อบ้านฝาผนัง หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนดินสายจากบ้านนายถาวร มาวาน-ไปหนองฝายใหม่ ที่นานางอรุณี กองชนะ บ้านหนองแก หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนดินเส้นลานมันบัณดิษพืชผลบ้านฝาผนัง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนดินบ้านฝาผนัง หมู่ที่ ๑ จำนวน ๓ จุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง