แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563 ) ปรับปรุงครั้ที่ 1 [ 1 ก.ย. 2561 ]
........................................................................................................................................................................................
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 1 ก.ย. 2561 ]
........................................................................................................................................................................................
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 -2563) [ 4 ต.ค. 2560 ]
........................................................................................................................................................................................
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 [ 4 ต.ค. 2560 ]
........................................................................................................................................................................................
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 [ 4 ต.ค. 2560 ]
........................................................................................................................................................................................